МІСЦЕВОЇ АСОЦІАЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

«АСОЦІАЦІЯ ВІДКРИТИХ МІСТ»

I. Загальні положення

1.1. Місцева асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст» (далі – Асоціація) є добровільним неприбутковим об’єднанням органів місцевого самоврядування, що створене з метою задоволення потреб органів самоврядування у сучасній інформації, нових технологіях, інвестиціях, обміну досвідом з українськими та закордонними партнерами у сфері розвитку електронного врядування та електронної демократії, а також для розвитку інтерактивної платформи «Відкрите місто».

1.2. Асоціація має місцевий статус. Її діяльність поширюється на всю територію України як через членів Асоціації, так і через свої органи управління.

1.3. Асоціація здійснює свою діяльність на принципах законності, добровільності, рівноправності членів, самоврядності, самостійності у визначенні напрямів своєї діяльності, відкритості і публічності, позапартійності.

1.4. В своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Законами України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейською Хартією місцевого самоврядування, іншим законодавством України та цим Статутом, а також рішеннями, прийнятими органами управління Асоціації, в межах своїх повноважень.

1.5. Взаємовідносини Асоціації з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями, підприємствами, організаціями та установами, політичними партіями, громадськими організаціями України будуються на принципах рівноправності і взаємоповаги відповідно до вимог Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» та на підставі угод про співпрацю, які не суперечать чинному законодавству.

1.6. Створення в Асоціації фракцій за політичними ознаками не допускається.

1.7. Найменування асоціації:

Повна назва Асоціації:

– українською мовою: Місцева асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст»;

– російською мовою: Местная ассоциация органов местного самоуправления «Ассоциация открытых городов»;

– англійською мовою: Local Association of Local Governments «Association of Opened Cities».

Скорочена назва Асоціації:

– українською мовою: АВМ;

– російською мовою: АОГ;

– англійською мовою: АOC.

1.7. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законом порядку, має власні рахунки в установах банків, володіє власним майном, має власну символіку, печатки, штампи, бланки та інші реквізити, зразки яких затверджуються Правлінням Асоціації.

1.8. Місцезнаходженням керівних органів Асоціації є (юридична адреса): 43016, м. Луцьк,          вул. Ковельська, будинок 2, 4 поверх, офіс 10.

II. Мета та завдання Асоціації

2.1. Основною метою створення та діяльності Асоціаціє є сприяння органам місцевого самоврядування у розвитку електронного врядування, електронної демократії, впровадження нових технологій комунікації з громадянами та створення механізмів співпраці між органами місцевого самоврядування в реалізації спільних ініціатив, зокрема інтерактивної платформи «Відкрите місто».

2.2. Для досягнення своєї мети Асоціація вирішує наступні завдання:

 1. сприяє утвердженню демократичних принципів та стандартів в управлінні громадами;
 2. сприяє формуванню політики органів місцевого самоврядування у сфері електронного врядування та комунікації з громадянами;
 3. готує пропозиції до органів державної влади щодо проектів нормативно-правових актів з питань розвитку електронної демократії та електронного врядування;
 4. поглиблює взаємодію територіальних громад та організує їх співпрацю з представниками науки і бізнесу у сферах електронного врядування та комунікації з громадянами;
 5. сприяє спільному використанню членами Асоціації інтерактивної платформи «Відкрите місто» та розвиває нові її функції;
 6. налагоджує співпрацю між членами Асоціації та громадськими організаціями в реалізації спільних проектів;
 7. сприяє пошуку та залученню донорських коштів для здійснення проектів у сфері електронної демократії та електронного врядування у громадах членів Асоціації;
 8. сприяє впровадженню нових технологій комунікації органів влади з громадянами;
 9. сприяє розробці та впровадженню інноваційних механізмів фінансування проектів у сфері електронного врядування для органів місцевого самоврядування;
 10. розвиває міжнародне співробітництво з метою запозичення досвіду забезпечення відкритості та прозорості у роботі органів місцевого самоврядування через впровадження інструментів електронної демократії та електронного врядування.

Асоціація вирішує й інші завдання в межах чинного законодавства.

2.3. Для реалізації своїх статутних завдань Асоціація здійснює такі повноваження:

 1. представляє та захищає законні права та інтереси своїх членів;
 2. здійснює будь-яку не заборонену законом діяльність, яка необхідна для вирішення статутних завдань;
 3. самостійно розпоряджається своїм майном;
 4. сприяє розповсюдженню досвіду та наукових досліджень у сфері електронного врядування, електронної демократії та впровадженні нових технологій комунікації з громадянами;
 5. бере участь у розробці та сприяє впровадженню інструментів електронного врядування, електронної демократії;
 6. забезпечує співпрацю між членами Асоціації з метою спільної реалізації та розвитку ініціатив у сфері електронного врядування, електронної демократії
 7. отримує у володіння та користування, відчужує матеріальні цінності (рухоме та нерухоме майно), нематеріальні активи (у т.ч. об’єкти інтелектуальної власності) та здійснює інші операції для забезпечення своєї статутної діяльності у відповідності з чинним законодавством;
 8. отримує допомогу у вигляді коштів або майна, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, грантів, самостійно вирішує питання про використання добровільних пожертвувань, грантів, членських, вступних та інших внесків, що надходять до Асоціації;
 9. виступає учасником цивільно-правових відносин, укладає договори та угоди, в тому числі із зарубіжними партнерами;
 10. проводить заходи, пов’язані з реалізацією основних завдань Асоціації, запрошує до участі в роботі фахівців, зацікавлених осіб, українські та закордонні організації;
 11. об’єднується в асоціації та інші об’єднання органів місцевого самоврядування в Україні та за кордоном, що створюються на добровільній основі та сприяють виконанню статутних мети та завдань Асоціації, укладає угоди про співробітництво та взаємодопомогу з іншими об’єднаннями органів місцевого самоврядування;
 12. у випадках, передбачених діючим законодавством засновує підприємства, госпрозрахункові організації, засоби масової інформації з метою здійснення господарської діяльності, спрямованої на виконання статутних завдань і мети Асоціації, займається видавничою діяльністю;
 13. обмінюється інформацією, а також фаховим, практичним досвідом з відповідними організаціями в Україні та за кордоном;
 14. розповсюджує інформацію стосовно своєї мети діяльності та завдань;
 15. одержує від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети та завдань;
 16. сприяє видавництву науково-популярної, методичної та іншої літератури;
 17. сприяє встановленню і здійсненню міжнародних зв’язків органів місцевого самоврядування України з органами місцевого самоврядування та їх об’єднаннями зарубіжних країн;
 18. організує обмін досвідом серед органів місцевого самоврядування з метою розвитку електронного врядування, електронної демократії та впровадженні нових технологій комунікації з громадянами;
 19. надає методичну, практичну допомогу та консультації органам місцевого самоврядування;
 20. організовує навчання, семінари, тренінги, практичні заняття для членів Асоціації по питаннях розвитку електронного врядування і електронної демократії;
 21. сприяє поглибленню співпраці членів Асоціації з органами державної влади, бізнесом та неурядовими організаціями у питаннях впровадженні нових технологій комунікації з громадянами;
 22. здійснює інші повноваження в межах чинного законодавства.

III. Члени Асоціації, їх права та обов’язки

3.1. Членство в Асоціації

3.1.1. Членами Асоціації можуть бути органи місцевого самоврядування, які визнають цей Статут, сплатили вступні та сплачують членські внески і беруть участь у виконанні статутної мети та завдань Асоціації.

3.1.2. В роботі Асоціації, від імені органу місцевого самоврядування, бере участь міський, селищний чи сільський голова або інша, уповноважена головою або відповідною радою, особа.

3.2. Прийом у члени Асоціації

3.2.1. Прийом у члени Асоціації здійснюється Правлінням Асоціації на підставі рішення відповідного органу місцевого самоврядування, який бажає стати членом Асоціації та сплатив вступний внесок.

3.2.2. Органи місцевого самоврядування вступають в Асоціацію на підставі рішення відповідної ради.

3.2.3. За рішенням Правління Асоціації претенденту в члени Асоціації може бути відмовлено у прийнятті в члени Асоціації у випадку подання не повного комплекту документів або їх неправильного заповнення. Обґрунтоване повідомлення про таку відмову оформляється письмово.

3.2.4. Відмова прийняти до числа членів Асоціації та рішення про виключення з членів Асоціації можуть бути оскаржені на чергових (позачергових) Загальних зборах Асоціації.

3.2.5. Дійсні члени Асоціації, які не виконують вимоги цього Статуту щодо сплати вступних та членських внесків та участі у виконанні статутних завдань, можуть бути за рішенням Правління переведенні в асоційовані члени Асоціації з позбавленням права голосу при прийнятті рішень та обмежені в отриманні послуг, передбачених Статутом чи іншими документами органів управління Асоціації.

3.2.6. Один член (представник члена) Асоціації має право одного голосу. Реалізація права голосу здійснюється через уповноважених осіб членів Асоціації. Правління Асоціації веде реєстр уповноважених осіб членів Асоціації.

3.3. Припинення членства в Асоціації

3.3.1. Припинення членства в Асоціації відбувається шляхом:

1) виходу з членів Асоціації за рішенням відповідної ради, що оформлюється рішенням Правління Асоціації;

2) виключення з членів за рішенням Загальних зборів Асоціації.

3.3.2. Членство в Асоціації припиняється з моменту прийняття рішення відповідною радою або Загальними зборами Асоціації.

3.3.3. Члени Асоціації, які протягом 2-х років не дотримуються вимог щодо сплати членських внесків та виконання інших статутних обов’язків, можуть бути виключені з членів Асоціації за рішенням  Загальних зборів Асоціації.

3.4. Вступні та членські внески

3.4.1. При вступі до Асоціації сплачується вступний внесок, розмір якого встановлюється Загальними зборами Асоціації. Сплата вступного внеску здійснюється на основі Положення про сплату вступних та членських внесків Асоціації та угоди між виконавчим комітетом відповідної місцевої ради та Виконавчою дирекцією Асоціації.

3.4.2. Всі члени Асоціації зобов’язані регулярно сплачувати щорічні членські внески. Періодичність сплати та розмір членських внесків встановлюється Загальними зборами Асоціації. Сплата щорічних внесків здійснюється на основі Положення про сплату вступних та членських внесків Асоціації та угод між виконавчими комітетами відповідних місцевих рад та Виконавчою дирекцією Асоціації.

3.5. Права і обов’язки членів

3.5.1. Члени Асоціації мають право:

1) вносити на обговорення Загальних зборів та інших органів управління Асоціації проекти документів, брати участь у підготовці рішень Асоціації та її органів управління з усіх питань діяльності Асоціації;

2) одержувати від Асоціації методичну, організаційну допомогу в межах її статутних завдань та повноважень;

3) обирати та бути обраними до складу органів управління Асоціації;

4) отримувати інформацію про діяльність органів управління Асоціації, безкоштовно користуватися інформаційно-довідковими послугами виконавчої дирекції Асоціації;

5) входити до складу офіційних делегацій Асоціації та бути уповноваженими виступати від імені Асоціації та її органів управління;

6) вийти зі складу Асоціації за умови виконання зобов’язань, що випливають з членства в Асоціації.

3.5.2. Члени Асоціації зобов’язані:

1) дотримуватись Статуту Асоціації;

2) виконувати рішення органів управління Асоціації в межах своїх повноважень;

3) сплачувати вступний та щорічні членські внески;

4) брати участь у досягненні мети і завдань Асоціації;

5) надавати інформаційні та статистичні матеріали органам управління Асоціації, які необхідні для виконання статутних завдань Асоціації;

6) утримуватись від будь-якої діяльності, що може завдати матеріальної та нематеріальної (моральної) шкоди Асоціації;

7) дбати про зміцнення авторитету Асоціації;

8) повідомити Правління Асоціації про вихід з членів Асоціації у разі прийняття відповідною радою такого рішення.

IV. Органи управління Асоціації

4.1. Органами управління Асоціації є Загальні збори Асоціації, Правління Асоціації, Президент Асоціації, Віце-президент Асоціації, Виконавча дирекція Асоціації та інші органи, створені за рішенням Правління Асоціації.

Контрольним органом Асоціації є Ревізійна комісія Асоціації.

4.2. Загальні збори Асоціації

4.2.1. Вищим керівним органом Асоціації є Загальні збори Асоціації. Загальні збори Асоціації бувають чергові та позачергові.

4.2.2. Чергові Загальні збори Асоціації скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення про скликання чергових Загальних зборів Асоціації приймається Правлінням.

4.2.3. Позачергові Загальні збори скликаються за рішенням Правління Асоціації, Президента, а також на вимогу не менше однієї третини членів Асоціації.

4.2.4. Рішення Правління про скликання Загальних зборів Асоціації, перелік питань, що пропонується до розгляду, надсилається членам Асоціації не пізніше як за два тижні до дати проведення Загальних зборів.

4.2.5. До виключної компетенції Загальних зборів Асоціації належать:

1) затвердження Статуту Асоціації, внесення змін та доповнень до нього;

2) схвалення порядку денного Загальних зборів;

3) визначення основних напрямків діяльності Асоціації та затвердження програм діяльності Асоціації;

4) виключення із членів Асоціації за поданнями Правління;

5) обрання Президента, Віце-президента, Виконавчого директора Асоціації та припинення достроково їх повноважень;

6) визначення кількісного та персонального складу Правління Асоціації;

7) визначення кількісного та персонального складу Ревізійної комісії Асоціації;

8) обрання голови Ревізійної комісії та припинення достроково його повноважень;

9) розгляд та затвердження звітів Правління Асоціації, Ревізійної комісії Асоціації за звітний період;

10) затвердження розмірів вступних та щорічних членських внесків;

11) затвердження щорічного плану діяльності Асоціації та звіту про його виконання;

12) затвердження річного бюджету Асоціації та звіту про його виконання;

13) прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Асоціації.

4.2.6.Загальні збори Асоціації можуть приймати будь-які інші рішення з питань діяльності Асоціації, що відносяться до компетенції інших органів та посадових осіб Асоціації.

4.2.7. Загальні збори Асоціації є повноважними за умови участі в них більше половини представників від загального числа членів Асоціації.

4.2.8. Засідання Загальних зборів Асоціації є відкритими. Засідання Загальних зборів можуть проводитись у формі відео-конференцій або за участі окремих представників через відозв’язок.

4.2.9. Рішення Загальними зборами Асоціації приймаються на засіданнях шляхом відкритого голосування, яке здійснюється представниками членів Асоціації особисто.

4.2.10. Рішення Загальних зборів Асоціації про прийняття Статуту і внесення змін до нього, реорганізацію та ліквідацію Асоціації вважаються прийнятим, якщо за них проголосувало не менше ніж 2/3 від загального числа членів Асоціації.

4.2.11. З інших питань рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини представників членів Асоціації, присутніх на Загальних зборах Асоціації.

4.3. Правління Асоціації

4.3.1. У період між засіданнями Загальних зборів Асоціації вищим керівним органом Асоціації є Правління Асоціації.

4.3.2. Правління Асоціації приймає рішення з усіх питань діяльності Асоціації, за виключенням тих, які цим Статутом віднесено до виключної компетенції Загальних Зборів. Правління Асоціації веде реєстр уповноважених представників своїх членів в Асоціації.

4.3.3. Формою роботи Правління Асоціації є засідання, яке може проводитись у формі зустрічі членів Правління або за допомогою відеозв’язку.

4.3.4. Засідання Правління Асоціації скликаються не рідше одного разу на шість місяців за рішенням Президента або на вимогу не менше 1/3 членів Правління.

4.3.5. Рішення про проведення засідання Правління Асоціації та порядок денний надсилаються членам Правління Асоціації не пізніше як за 10 днів до самого засідання.

4.3.6. Засідання Правління є повноважними, якщо в ньому бере участь більше як половина його складу.

4.3.7. Кожен член Правління має один голос. Врахування голосів відсутніх на засіданні членів Правління Асоціації допускається виключно за їх письмовим підтвердженням щодо голосування «за» або «проти» запропонованого проекту рішення.

4.3.8. Рішення на засіданні Правління Асоціації приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини складу Правління Асоціації.

4.3.9. Формування Правління:

4.3.9.1. Кількісний та персональний склад Правління затверджується Загальними зборами Асоціації. При цьому у складі правління повинні бути збалансовано представлені великі і малі міста, а також регіони України.

4.3.9.2. До складу Правління Асоціації за посадою входять:

Президент Асоціації;

Віце-президент Асоціації;

Виконавчий директор Асоціації.

4.3.9.3. Інші члени Правління Асоціації обираються Загальними Зборами Асоціації шляхом відкритого голосування.

4.3.10. Термін повноважень членів Правління Асоціації – 2 роки.

4.3.11. Правління Асоціації:

1) виступає від імені Асоціації у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами;

2) затверджує, за поданням Виконавчої дирекції, кошторис на черговий фінансовий рік;

3) затверджує щорічні плани роботи і програми Асоціації відповідно до основних напрямів діяльності Асоціації, визначених Загальними зборами Асоціації;

4) приймає рішення про прийом в члени  Асоціації;

5) контролює своєчасне та повне надходження вступного та членських внесків;

5) скликає Загальні збори Асоціації, вносить пропозиції щодо їх порядку денного, готує проекти рішень з питань, що вносяться на обговорення, в тому числі і з кадрових питань;

6) забезпечує виконання рішень Загальних зборів Асоціації та своїх власних рішень;

7) звітує перед Загальними зборами Асоціації про свою діяльність в період між черговими Загальними зборами Асоціації та подає на затвердження Загальним зборам Асоціації фінансово-господарські звіти;

8) утворює та ліквідує секції, координаційні ради та інші виконавчі структури Асоціації, затверджує положення про них, призначає їх керівників;

9) визначає витрати на утримання Виконавчої дирекції Асоціації;

10) розглядає пропозиції щодо додаткового фінансування конкретних заходів, програм, проектів тощо в процесі виконання бюджету;

11) контролює фінансово-господарську діяльність Виконавчої дирекції Асоціації;

12) заслуховує щорічні звіти Виконавчого директора Асоціації;

13) визначає осіб, уповноважених укладати угоди від імені Асоціації, а також виступати від імені Асоціації у взаємовідносинах з державними органами влади, органами місцевого самоврядування та їх об’єднаннями, в тому числі міжнародними, підприємствами, установами та організаціями, політичними партіями та громадськими об’єднаннями;

14) приймає рішення про заснування засобів масової інформації, навчальних, освітніх та інших закладів, фондів, а також інших суб’єктів підприємницької діяльності, в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом;

15) приймає рішення про відзнаки Асоціації та затверджує положення про них;

16) вирішує інші питання, спрямовані на реалізацію мети та завдань Асоціації не віднесені до компетенції інших органів управління асоціації.

4.4. Президент Асоціації

4.4.1. Президент Асоціації є вищою посадовою особою Асоціації.

4.4.2. Президент Асоціації обирається Загальними зборами Асоціації строком на два роки з правом переобрання.

4.4.3. Президентом Асоціації може бути обраний міський, селищний, сільський голова, що представляє орган місцевого самоврядування – члена Асоціації.

4.4.4. Президент Асоціації здійснює свої повноваження на громадських засадах.

4.4.5. Повноваження Президента Асоціації припиняються:

1) з закінченням терміну, на який його було обрано;

2) достроково у випадках:

– добровільної відставки, прийнятої рішенням Правління;

– припинення членства в Асоціації органу місцевого самоврядування, який він представляв;

– втрати представницького мандату міського, селищного, сільського голови;

– вчинення дій, що дискредитують або завдають шкоди Асоціації.

4.4.6. Рішення про дострокове припинення повноважень Президента Асоціації приймається Правлінням Асоціації з одночасним скликанням позачергових Загальних зборів Асоціації.

4.4.7. Президент Асоціації:

1) організовує діяльність Правління Асоціації та реалізацію рішень Загальних зборів Асоціації та Правління Асоціації;

2) без довіреності представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами, політичними партіями, громадськими та профспілковими, міжнародними та зарубіжними організаціями;

3) веде засідання Загальних зборів Асоціації або доручає цю функцію віце-президенту Асоціації, головує на засіданнях Правління Асоціації;

4) підписує рішення Загальних зборів Асоціації та рішення Правління Асоціації;

5) вносить на розгляд Загальних зборів Асоціації пропозиції щодо кандидатури віце-президента, виконавчого директора, чисельного та персонального складу Правління Асоціації, дострокового припинення повноважень членів Правління Асоціації;

6) вносить пропозиції на розгляд Загальних зборів Асоціації по основних напрямах діяльності Асоціації;

8) доповідає Загальним зборам Асоціації про діяльність Правління Асоціації в період між Загальними зборами Асоціації;

9) приймає рішення щодо нагородження відзнаками Асоціації відповідно до положення про відзнаки Асоціації.

4.5. Віце-президент Асоціації

4.5.1. Віце-президент Асоціації обирається Загальними Зборами Асоціації з числа представників членів Асоціації за поданням Президента Асоціації терміном на два роки з правом переобрання.

4.5.2. У разі відсутності Президента Асоціації його повноваження виконує віце-президент Асоціації.

4.5.3. Питання про дострокове припинення повноважень віце-президента Асоціації може бути поставлене Президентом Асоціації, Правлінням Асоціації або з ініціативи однієї третини повноважних представників членів Асоціації.

4.6. Виконавча дирекція Асоціації

4.6.1. Виконавча дирекція Асоціації є постійно діючим органом управління, який утворюється Виконавчим директором для організаційного, правового, інформаційного, фінансово-господарського та іншого забезпечення діяльності Асоціації, її керівних органів, реалізації їх рішень, надання послуг органам місцевого самоврядування з питань, передбачених цим Статутом і не заборонених чинним законодавством.

4.6.2. Виконавча дирекція:

1) вирішує всі поточні питання діяльності Асоціації, що не виконуються Виконавчим директором одноосібно;

2) забезпечує поточну діяльність Асоціації відповідно до цього Статуту у межах та повноваженнях, які визначаються наказами та розпорядженнями Виконавчого директора;

3) організовує виконання рішень керівних органів Асоціації, договорів, угод та контрактів;

4) проводить збір, систематизацію та аналіз інформації від членів Асоціації;

5) готує проекти бюджету Асоціації і забезпечує їх виконання, готує звіти про фінансово-господарську діяльність;

6) розробляє проекти рішень керівних органів Асоціації та готує інші матеріали на їх розгляд;

7) розвиває матеріально-технічну базу Асоціації, здійснює в межах, визначених законодавством, управління підприємствами, установами та іншими юридичними особами, засновником яких є Асоціації, надає послуги органам місцевого самоврядування, в межах, визначених діючим законодавством;

8) здійснює централізоване інформаційне забезпечення членів Асоціації довідковими, консультативними, методичними матеріалами тощо;

9) надає консультативну, методологічну та організаційну допомогу членам Асоціації;

10) вивчає та розповсюджує передовий досвід у сфері електронної демократії та електронного врядування;

11) організовує обмін досвідом, проводить виставки, експозиції, конференції, семінари;

12) забезпечує зберігання документів Асоціації;

13) здійснює інші функції, спрямовані на виконання завдань Асоціації, передбачених цим Статутом.

4.7. Виконавчий директор Асоціації

4.7.1. Виконавчий директор Асоціації забезпечує управління поточними справами Асоціації у відповідності до рішень Загальних зборів та Правління Асоціації. З цією метою він створює та очолює Виконавчу дирекцію Асоціації.

4.7.2. Виконавчий директор Асоціації обирається Загальними зборами Асоціації за поданням Президента Асоціації терміном на два роки з правом переобрання. Виконавчий директор Асоціації не може бути обраний з числа представників членів Асоціації.

4.7.3. Виконавчий директор Асоціації виступає від імені Асоціації, самостійно здійснює в повному обсязі організаційну і фінансово-господарську діяльність, користується рахунками, печаткою і штампами Асоціації.

4.7.4. Виконавчий директор підконтрольний і підзвітний Правлінню Асоціації.

4.7.5. Виконавчий директор Асоціації:

1) створює Виконавчу дирекцію та визначає її структуру, розподіляє обов’язки між працівниками Виконавчої дирекції, безпосередньо керує роботою Виконавчої дирекції;

2) без довіреності представляє Асоціацію у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, підприємствами, установами, організаціями;

3) несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Виконавчу дирекцію Асоціації цим Статутом, а також рішеннями Загальних зборів Асоціації та Правління Асоціації;

4) укладає та підписує від імені Асоціації угоди і договори;

5) розпоряджається майном і фінансами Асоціації, є розпорядником коштів та кредитів, уповноважує інших осіб на виконання цих повноважень;

5) затверджує штатний розпис Виконавчої дирекції Асоціації та посадові оклади працівників Виконавчої дирекції в межах коштів, передбачених на їх утримання;

6) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Виконавчої дирекції Асоціації, видає накази та розпорядження, обов’язкові для працівників Виконавчої дирекції, преміює їх та накладає дисциплінарні стягнення;

7) подає на затвердження Правлінню Асоціації кошторис фінансово-господарської діяльності і річні баланси;

8) подає від імені Асоціації претензії та позови до юридичних та фізичних осіб у відповідності до чинного законодавства;

9) здійснює інші повноваження в межах, визначених цим Статутом та рішеннями Правління Асоціації.

4.8. Інші виконавчі структури Асоціації

4.8.1. З метою забезпечення виконання завдань Асоціації по окремих напрямках та в окремих сферах діяльності Правлінням Асоціації можуть утворюватися секції, Асоціації, координаційні ради та інші виконавчі структури Асоціації, до складу яких включаються представники членів Асоціації, що мають практичний досвід роботи у відповідних сферах діяльності і працюють в органах місцевого самоврядування.

4.8.2. Засідання виконавчих структур Асоціації проводяться не рідше одного разу в рік.

4.8.3. Координація і забезпечення діяльності виконавчих структур Асоціації покладається на Виконавчу дирекцію Асоціації.

4.9. Ревізійна комісія Асоціації

4.9.1. Ревізійна комісія Асоціації здійснює контроль за дотриманням статутних вимог членами Асоціації, Президентом Асоціації, Правлінням Асоціації та Виконавчою дирекцією Асоціації, виконанням рішень Загальних зборів Асоціації, а також за фінансово-господарською діяльністю Виконавчої дирекції Асоціації.

4.9.2. Члени ревізійної комісії Асоціації та Голова ревізійної комісії Асоціації обираються терміном на два роки Загальними зборами Асоціації, якими визначається кількісний та персональний склад ревізійної комісії Асоціації.

4.9.3. Ревізійна комісія Асоціації підзвітна лише Загальним зборам Асоціації. Голова Ревізійної комісії звітує на Загальних зборах Асоціації не рідше одного разу на рік.

4.9.4. Дострокове припинення повноважень Голови Ревізійної комісії Асоціації можливе лише у випадках добровільної відставки.

4.9.5. Голова Ревізійної комісії Асоціації або за його дорученням член ревізійної комісії Асоціації може брати участь у засіданнях Правління Асоціації з правом дорадчого голосу.

4.9.6. Членами Ревізійної комісії Асоціації не можуть бути члени Правління Асоціації, працівники Виконавчої дирекції Асоціації.

V. Порядок створення та діяльності регіональних відділень Асоціації

5.1. Регіональні відділення Асоціації (далі – РВ) утворюються Правлінням Асоціації в Автономній Республіці Крим та областях з метою ефективної реалізації  мети і завдань на регіональному рівні, реалізації рішень органів управління Асоціації за умови наявності у відповідному регіоні не менше трьох членів Асоціації.

5.2. РВ здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та положення про них, що затверджується Правлінням Асоціації.

5.3. Контроль за діяльністю РВ здійснюється Правлінням Асоціації.

VI. Кошти, майно та господарська діяльність Асоціації

6.1. У власності чи розпорядженні Асоціації можуть бути кошти та інше майно, необхідне для виконання її статутних завдань.

6.2. Виконавча дирекція Асоціації від імені Асоціації розпоряджається коштами і майном Асоціації.

6.3. Джерелами формування коштів і майна Асоціації є:

1) вступні внески членів Асоціації;

2) щорічні членські внески членів Асоціації;

3) цільові внески членів Асоціації на виконання окремих заходів та реалізацію окремих проектів;

4) добровільні та благодійні внески (пожертви) громадян, підприємств, установ та організацій із врахуванням обмежень не заборонені чинним законодавством України;

5) спонсорські внески юридичних і фізичних осіб, що співпрацюють з Асоціацією;

6) доходи від використання інтелектуальної власності Асоціації;

7) кошти та майно, що поступають  в порядку компенсації вартості отриманих послуг, надання яких передбачено законодавством для установ і організацій, створених органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

8) благодійна (в тому числі гуманітарна) допомога від юридичних і фізичних осіб України та іноземних осіб, технічна допомога;

9) пасивні доходи, дивіденди, страхові виплати та відшкодування, а також роялті;

10) інші джерела, дозволені законодавством.

6.4. Асоціація самостійно володіє, користується та розпоряджається власним рухомим та нерухомим майном, коштами, обладнанням та іншим майном, набуття якого не забороняється законодавством України.

6.5. Кошти та майно Асоціації спрямовуються на виконання статутних завдань Асоціації, утримання штатного персоналу та матеріально-технічне забезпечення діяльності Асоціації.

6.6. Функції по оперативному управлінню коштами та майном здійснюють Виконавча дирекція Асоціації в порядку, передбаченому цим Статутом.

6.7. Кошти та майно Асоціації спрямовуються на фінансування та матеріальне забезпечення її статутної діяльності і не підлягають перерозподілу між членами Асоціації.

6.8. Збитки, завдані Асоціації в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, відшкодовуються у передбаченому законодавством порядку.

6.9. Членські внески і добровільні пожертвування, отримані від юридичних чи фізичних осіб, що спрямовуються на здійснення статутної діяльності Асоціації, не є об’єктом оподаткування.

6.10. З метою виконання мети та завдань Асоціації, в межах діючого законодавства, може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновувати підприємства в порядку, встановленому законодавством.

6.11. Асоціація не відповідає за зобов’язання своїх членів та юридичних осіб, засновниками яких вони є, а члени Асоціації і вказані юридичні особи не несуть відповідальність за зобов’язаннями Асоціації.

6.12. Асоціація та створені нею установи, підприємства і організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

VII. Символіка Асоціації

7.1. Асоціація має власну символіку зразки яких затверджуються Правлінням Асоціації.

7.2. Використання символіки без дозволу Правління Асоціації забороняється.

VIII. Міжнародні зв’язки Асоціації

8.1. Для виконання статутних завдань і рішень її органів управління Асоціація підтримує і розвиває міжнародні зв’язки.

Основною метою здійснення Асоціацією міжнародних зв’язків є:

1) розвиток співробітництва з міжнародними організаціями, зарубіжними містами, їх асоціаціями, вивчення світового досвіду розвитку електронного врядування, електронної демократії та впровадженні нових технологій комунікації з громадянами;

2) залучення іноземних інвестицій для розвитку міст;

3) сприяння членам Асоціації в налагодженні міжнародних зв‘язків;

4) організація проведення конференцій, семінарів, симпозіумів тощо.

5) виконання проектів і програм за підтримки міжнародних організацій, спрямованих на розвитку електронного врядування, електронної демократії та впровадженні нових технологій комунікації з громадянами в Україні.

8.2. З метою виконання статутних завдань Асоціація може укладати угоди про співробітництво з міжнародними та закордонними неурядовими організаціями, вступати до міжнародних об’єднань органів місцевого самоврядування та відкривати свої представництва за кордоном.

IX. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту

9.1. Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться Загальними зборами Асоціації і підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному законом.

X. Припинення діяльності Асоціації

10.1. Асоціація припиняє свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

10.2. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних зборів Асоціації.

10.3. Питання, пов’язані з реорганізацією Асоціації, вирішуються Загальними Зборами Асоціації, якщо за це проголосувало не менше ніж 2/3 представників членів Асоціації, присутніх на Загальних зборах Асоціації. При реорганізації Асоціації відбувається перехід прав та обов’язків, що належать Асоціації, її правонаступникам.

10.4. Асоціація може бути ліквідована за рішенням Загальних зборів Асоціації, якщо за це проголосувало не менше ніж 2/3 від загального числа членів Асоціації, або за рішенням суду.

10.5. Ліквідація Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом, що приймає рішення про ліквідацію або за рішенням суду у випадках визначених чинним законодавством.

10.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Асоціації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Асоціації та інших пов’язаних з ними осіб.

10.7. У разі ліквідації Асоціації майно, що належить їй на праві власності, розподіляється і використовується в порядку, визначеному законом, з урахуванням обмежень, закріплених пунктом 10.6. Статуту або передається іншим добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування чи в доход держави.

10.8. У разі ліквідації Асоціації документи, в тому числі по особовому складу, передаються в архівні установи України.

XІ. Прикінцеві положення

11.1. «Після об’єднання територіальних громад, визначення «органи місцевого самоврядування» вважати «органи місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади».

Підпишіться на розсилку новин

mobilfunkvertrag vergleicharamsamsamilluminate holtvillejanissairesüdseeinselnmethodisch inkorrekttropische echsevanillekipferl formenpervers peperezitterpappelein fisch namens wandakirby's avalanchep52 mustangnaproxene sodiqueschlange frisst menschmtu broomball88kg in stonegloss dliflcwachsleichendarrick wood damaris phillipskskmse delippen kiefer gaumenspaltebrooke camhienya elstnerkolibrifalterrobert woldersschiffermützericks cheesesteakweltbevölkerungsuhrmarius koziolmalevolent antonymautoflugjochen bendelataxie cérébelleusejoanna natasegarathrombozyten spendensonora semiannulatascott zolak twitterborme les mimosaskiekeberg museumherpatologistdcb associationitir esenwoodland mall cinemaintegrationsregelndroge krokodiltoby onwumerechico mcclatcherkalief browder netflixweather 08260rives de paris cyberplusscapholunate ligamentbrigitte grothumblutgruppe 0 negativzauberpilzeperitoineerweiterter euklidischer algorithmusanus irritéphil taylor vermögenweser elbe sparkassevorayuth yoovidhyalamelo ball rivalsdurchschnittslohn deutschlandadrien broner net worthschufa auskunft für vermieter kostenlosthe sparticle mysteryscheidenpilz ursacheeylea injectionprédicat définitionhemingway's providenceeierpunsch rezeptavangardistezehnagel eingewachsenintegrationsregelnarnica c200divisionskalkulationtyrothricinrolf peter sieferlecdta 905sophomoric definitiongrüntenseesternbild zwillingncdesgamerdingereco2mixcnn en español en vivo ultimas noticiasmichel desmurgetempire cinema walthamstowebrus beautyloungecaptain hiram'srobin radzinskiplebiszitärcolissimo fr monchoixmycokerewards appjad abumradgermanfest milwaukeeantoine de cauneoobletsurethropexybrian kraffhexayurtmccaughey septupletswilliam leymergie maryline leymergievelariummarlene kamakawiwoʻolearlonspolizistin angeschossencronenberg mortylechler düsenwisag frankfurtuwchlan townshipkaya yanar freundinlpsb orgmykplanplantarfasziitishessisches kultusministeriumvitaperf aviskeith raboisjaden rayne boreanazdisconcert definitionairbus helicopters marignanesong erkennungs appxming downloadvolksbank bönenteddy teclebrhandevale ellisdekalb medical hillandalebrocoliegoebberts farmzdf küchenschlacht rezeptecinéma mégaramafrodon sacquetkönigskrabbemta ivaultcontrepetriedefenestrate definitiongalaxy rasboracostco morena blvdnorland nannyinvisible man shmoopjimmy cannizzaroaktenbündelcholesterin lügenjr12 replayruncible spoonschiesserei münchenpmcu orgfalucheverkehrsschilder übersichtquilles finlandaisestgi creteilvotebuilderme and julio down by the schoolyard chordsheidemarkboulder dushanbe teahouseahr radwegfohlen hautnahunpactcyracom loginalexis cozombolidisfiddlehead breweryprimark braunschweigmifa sangerhausenhettienne parkbayrischer kartoffelsalatnaftinfangtooth snake eelseemannspullovercèpe de bordeauxkayserstuhlsusie wokomaeurogicielkeratoconeinnenmeniskusdorien thomazc est mon choix phobie insolitepathé conflansmacys ridgedalenetzstieliger hexenröhrlingsheilas wheels car insurancedurchschnittsrenteaquapol montrougesenfeier rezeptkatharina kaalinsvdme277ll akreisgebietsreform brandenburgaephipanzerschokoladevb dammer bergeramblin gamblin mandünnschichtchromatographieliam mockridgefranziskus krankenhaus mönchengladbachsara dey hirshanandrea grießmannfiddly figtiorfan nourrissonflammazinela fistinieretiff's treats austinklinikum wahrendorffpexy medical termmietkündigungsolimut mutuelle de franceberryessa bart stationbookoo bounceclifton's cafeteriahairbangers ballwaxhawsronald zubarthe joker s&s worldwidetv l entgelttabelleandrew zimmern net worthurlaubsanspruch teilzeitwilhelma stuttgart öffnungszeitenemporio le sirenusewcsdpatuberculum majuswunschkaiserschnittlinda sarsour wikimoonglow juniperfrank starling mechanismusimig meaningbcg impfungstadtwerkefest potsdam 2017frachtschiffreisenpsd bank hessen thüringenignosticraie pastenagueanne dewavrinjean gachassinjoe moravskyleppermühlemyron ebellkalziumantagonistenpfändungsgrenze 2017kalief browder settlementinertialsystemthermacare heat wrapsla grande récréefenouillezotopiawehrle golf domehermes logistikzentrumcrystianna summershuang qiuyantony chachere's creole seasoningbaisers cachés jules houplainidahoan mashed potatoesstoughton opera housekälberhallejoann katrinakrodopi24aileen wuornos girlfriendjames turrell skyspacetim raue marie anne rauejohanniter krankenhaus oberhausenmonika peitschwinklstüberlduolingo allemandbiggies hobokencardinal barbarinbaumklettererkeane fracslawenburg radduschentengrützekofferfischsnlavolksbank büren salzkottenconor friedersdorfzoo de tregomeurthe strange thing about the johnsonsdanielle kirlinfreizügigkeitsgesetzintervallskalagerardo bazuapnc popmoneyeric bolling's sonbrillenpassbeulah koalepass the dutchie on the left hand sidearthroscannermycostatinekimberle crenshawrufnummernunterdrückunggeneabankworldtracerjessica chastain gian luca passi de preposulouhd eservicesradio velkatonquinn's lighthouseseptumdeviationlyor cohen net worthauerswald compact 4000esther ofarim david von sellunitymedia videothekzedtvhaus der freuden aschaffenburgkacey musgraves biscuitscomcast stock splithirschsprung krankheitkai pflaume ilke pflaumeexfoliative cheilitismamkschoolsisolant mince multicouchececal basculechigoe fleaouragan ophelia 2017four peaks kilt liftergordon biersch san diegoversteuerung rentemaladie vénériennebrauberger lübeckapvnurétrite hommejohn coppolellafrankfurt flughafen regionalbahnhofnaomi battricksonnenbarschelitch gardens ticketsufc 207 prelimsmy calwinsöbbekedominique chapattestadionbad frankfurtmega cgr bruaytéléshopping m6cup menstruelle biokeri hilson and serge ibakapupille dilatéevolksfest crailsheim 2017palladoncanadian honkeruga dining hallsvbg fragebogenkonjakwurzelturp medical abbreviationcosme rimolimeghna chakrabartimarie besnier beauvalotbarratt developments share priceelbflorenz reisedienstsuzushimaester luwincinemark moosic papflegeberufegesetzyamli clavier arabeschlagermove 2017mud dauber nesttiggy legge bourkeliveskatstarrs mill high schooljambos kickback terracekonversionsstörungdas geisterschlossblogabullascvd risk scoregazuntiteherrenhaus der ritterburgfoulque macroulerollnacht düsseldorfumrechnung lbs kgislamberg nybalearia caribbeantrauergesteckkelsey seybold the woodlandsvolksfest crailsheim 2017gluconeogenesegrauhörnchenmelonenbirneexternalitébuncombe county sheriffhochschulgesetz nrwgregoire margottonhydrotropismnabtusuzanne venkerlal sprachreisenfahrradpassnina ansaroffharbecke mülheimepikanthuspipole netprue leith great british bake offmorphopsychologiefundic gland polypjustin bieber vermögenjapanische hunderassenhaus zoarhurghada anschlagmononessa birth controlmonte scherbelinolarron tate agegicht zehsparkasse miesbachgoetheplatz kinoparacelsus klinik osnabrücklivrevaldevious maids staffel 5gaumont parnassestatus migrainosusclancy docwraaldactazinethe promenade shops at saucon valleydoriis portalkommissar marthalergraphesthesiaportledge schoolsparta expositorlache seastrunkpatinoire niorttn dickinson's witch hazelarizmendi pizzajan vondrák maryam mirzakhanibusstreikumschalttaste macsteady beat goes 1234la tete en frichewegmans croftontootie fairly odd parentsjanos slyntgeorges descrièresschneebälle rezeptuvedosemt angel oktoberfest 2017veronique dicairedartford tunnel trafficnick rolovichstefanie hertel johanna mrosssoltrans 80gkg tabellebarnellis menustefanie kloß freundcepacol cough dropsfähre fehmarn rødbyauserwählt und ausgegrenztbaden badener versicherungsudoku knacker sehr schwierigwahrheitskugelladew topiary gardensjude demorest raceuniversal jobmatch employeragendis 77météo lacanau océancoulemelle recetteilliminate apparelcristie schoenvr bank altenburgstadtsparkasse aichachdominique desseignesparkasse versmoldksk miesbach17 hmr ballisticsreisebüro prishtinaalyssa graveyard carzkorina longinkaopectate for dogskatzensprachencquickpass comblasterballh9me depotkci wound vacsemiologueharburger bergesafestatprvcchristophe guilluybfg rotten tomatoeslilan bowdencarambolage vendeesurmatelas chauffantalmogrankolposkopiejimdo webmailserdar somuncu carolin kebekusralph sarchielake oconee murdersbruce marchianopollo campero las vegasno2 lewis structurechateau de codignatstadtstrand nürnbergupslope brewingstac chamberyyvonne catterfeld charlie wnuktalisco the keyslandratsamt miesbacharndt brünnertoad suck dazeeast greenbush ymcapaketpreise postfreedomtoretirealphys soda pop clubswiss vapeur parcmarcus lemonis worthmanuel sesamathwelche bedeutung haben orangefarbene warntafeln an einem fahrzeugbotox brüdergruenweltschwarzwildbrackebenuccisdynasty warriors godseekersywriterruhige hunderassenleuk esterasecollier county evacuationoutagamie county jailmultilind salbesundowners syndromevinny ventieratamtambeautyferdinand schmidt modrow13 sentinels aegis rimchristoffel blindenmission5r110 transmissionfynn henkelgyp rosettidrinky crowoberbadisches volksblattjon snow et daenerys lienvemlidylappenzeltfahrtfinderplanetarium vaulx en velinbraison cyrus ageherzbeben textjulio urias eyeintelligenzquotientzerrung wadebärenartenbruno debrandttierpark nadermannleo's coney island menugrassortencinemotion bremerhaven programmnitrendipinhatari hamburgbaobab fruchttiff's treats dallasfriedrichsau ulmaccuweather wilmington ncparsabivfederation francaise de scrabbleguinguette bord de marnepcom libraryvolksbank sykesnotel idahoraymonds montclairraiffeisenbank weissachunt career centerwendt polizeigewerkschafttp link onhubtarek kizbaybachklammquerriegelschlossvaleria eisenbartnilusi nissankarosenfelder strandhalma spielenskyn condoms reviewslara joy körnerwkskselbstschuldnerische bürgschaftforecastle 2017 lineupbootfähigen usb stick erstellensparkasse hilchenbachxenia sobtschakparkklinik bad nauheimmevlut erdingmo elleitheeaphte causetherme bad bertrichbucks county prothonotarytom yum koongairheads mystery flavorwewantanycarcarls brauhaus stuttgartepilateur lumiere pulseehuzuledeutscher imkerbundgenitivobjektpierre bodeinschnurwurmwalter hesbeencasey gillaspiemotorpoint burnleycrypt12dienovel pillenolan gould shirtlessmt monadnock hikeostseeklinik königshörnfirenadowww hcdistrictclerk comfrauengestalt aus don carloscoffin siris syndromewhitney franswaydans la vallée d elahjhmrtobinator twitterrotenburger werkeyarael poofpathe avignonvolksbank gardelegensuperkalifragilistikexpialigetischen finir avec eddy bellegueulecaglar söyüncümlk bust removed from oval officeaddicks and barker reservoirsparanoiaquelungentransplantationsparmobilmt monadnock hikegesticulate definitionmischungskreuzfeg sandhausenfranni brysoninvega shotbenjamin barnwrightmonks of new sketewhy is alabama's mascot an elephantpaintsville heraldgillamoosmetamobcatherine laborde salairehallenbad nord tübingengeheimgerichtgeoproxy thüringennyamycreisebank berlinbadehaus bremengalway girl steve earlealioto's san franciscotelescoping of the intestinegrusellabyrinth nrwkonfektionsgröße umrechnunggeorg stefan trolleros naviculareweather 98225nikolas cassadinedicrotic notchenworfagerspyjamaxwgc mexico leaderboardsarotentom burlinsonasterix et obelix mission cleopatremax alberti freundinmegan twoheyut4mleadville 100 mtbwhy do airlines overbook flightssukitte ii na yo 01 vostfrtellonym anmeldentatort krumme hundehaywards bbqartv français gratuitfanny krichgrimeysdavid ginola jeuneeelpout festival 2017berger levrault e enfanceplankstettentayendaynatasia demetriouküchenschabepeterpopoff free waterlandwarnetohrenschmalz entfernenles chroniques de spiderwickdecathlon buchelaypostbeamtenkrankenkasse bamalgamfüllungantiphospholipidsyndromhydronephrosetfidfvectorizerschauspielerin elena uhligbilquis edhibrenda buttner cancerkino union friedrichshagenkommödchen düsseldorfodeon dunfermlinepituitary microadenomatarpon springs greek restaurantsare plantar warts contagiousapheresecora houdemontbdbos4od bake offotto benecke stiftungورزش3 نتایج زندهbaderegeln bronzewarrington go kartingroxtratobin james winerybutterbrezel kaloriender hobbit eine unerwartete reise streamlenzsche regelhotel deco omahairm medullairesunsplash rosevilleconsulat maroc pontoiseitsmartavr bank ansbachcdmhsproselyte definitionoglebay lightsalclometasone dipropionatecenter parcs les hauts de bruyèrescholecystectomieelisabet ney museumpamela bozanichnux vomica d12lejuan james net worthpartiarisches darlehenknöterichgewächsmcgill toolen footballwww uscis gov espanole shisha schädlichprevod sa srpskog na nemackipleasanton isdmietminderungstabellejoshua omaru marleysfam assurancedeutsches schiffahrtsmuseumameland fähreprodemandsalmane ben abdelaziz al saoudtapeats creekdandy don lsugary burghoff handgynefix kostenelbtowerdella sutoriusbraisillonpusd11candidose buccalessigsaure tonerdecinema ugc confluencebraas tegalitnazarite vowestrichgitterpelviectasisrusskaja klaviaturasunlen serfatyhac lphsgzuz zitaterich kotitekarina vetrano autopsy photosmicky und die flinken flitzerskandinavische vornamennclh stockgrotte d osselleneoballstelekom servicenummerbergnantikorruptionsgesetzbettwanzen erkennenhypertriglyceridämieaffinia dumontdefalcosvolksbank beilsteinitalienische doggepolizeibericht lörrachmagnesiumhaltige lebensmittelalyssa graveyard carzgfwlistintermarché le quesnoymister money mustachebergstock der dolomitenalan wilzigofwgkta meaningsoliquatischendorf charitenatasha stoynoffaoutat piquremvg lüdenscheidxulanewunschkennzeichen stuttgartjentowerfranziska katzmarekdönninghauskeri claussensmolokovogelpark detmoldrewag90 day fiance paola divorcewespenspinnetatortreiniger staffel 7la placita olveradeloach winerycharlotte link der beobachterschnelles denken langsames denken2017 bmw i3 94 ah w range extendergatenbröckersteiskallacrim mon frerebaywa neu ulmted kaczynski manifestonieder mooser seegrotte de benagill étrange cas deborah loganbiokatalysatorexzenterschneckenpumpejerai grantkatarina bittermanstugotz wifefizzy bubbelecabela's dundee michigananthracosisgoethe gymnasium bensheimunterschlagung stgbvitescakreissparkasse groß gerauraupenartenwellenbad bad zwischenahnneutronenbombecallhimrennycirrhose biliaire primitivesantikos casa blancagymbox farringdonlogarithmus regelnbrent spence bridgeinvest 92lremmers löningenacral lentiginous melanomaeuronics möllnpéristaltismeerler klinik nürnbergdoubletree skokiealex debogorskiociane frsolbad vonderortbeamtenbesoldung nrw 2017quanterus smithcheyenne savannah ochsenknechtkoffeinentzugwolfsrachenoliver bätelotemax eye dropstraunsteiner hütteverbundstudiumschwarzkümmelöl gegen zeckenle louchebembupivacainanturietsheets loginmarc lambronpepco outagesekundärer hyperparathyreoidismussolidaritätsprinzipnymphister kronaueriosv emploiemdeon officevolksbank wildeshauser geestnatixis epargne salarialestuart smalley quotesversuchsprotokollsparkasse gießen online bankingunt career centersparkasse schlüchternserpae tetradas mädchen wadjdagrille indiciaire infirmiericd 10 code for ischemic cardiomyopathymamkschoolsabeille guepejohn dehlinniedersonthofener seecnasearectus sheath hematomajean christophe hembertsouthwire carrollton gathomas ravenel kathryn dennisschulzentrum lohnevictoria toensinghessische bauordnungflacher strandseeda salvo mainzsebastian tretolatom mikullaallokangvbhisherin mathews texasbriconautegenoviengleis 9 ravensburga380 sitzplankuckucksclanfourche bechespider naevifilet de hokikvg zittauruger lcp 380 recallthaddeus kosciuszkorundbogenhallevaleri vinatierileroy merlin merlimontschäl sickmds_storesyoky matsuokademolition lieben und lebenmllex chloémalik abongo obamaübermäßig überzogenciderspacetheatre de la huchettebauchfelldialysedistavalaaryn williams instagramscso warrantsedna gladneyrelativer marktanteilrene gubepimp snookyffelp loanslubw kartendienstdatenträgerbereinigungskipporeve premonitoirepuvathérapiepararibulitiscoco loko snuffdevachan salonmcdonald's mcdouble caloriesiqbal thebakulturwerk wissenartemis sdis 45jim pandzkojohanna uekermannproduit stanhomepotzbergzootropebart sibreljavon hargravecastorama aubièrechrista päffgenlubinus kielsandy wernick wikipedianiedrigtemperaturgarenpflegegeld stufe 2fabien heraudvoba ettlingenconrads walpoleverwaltungsfachangestellte gehaltburgerville locationspathe echirollesawv meldepflicht beachtenkcls logingaumont les fauvettesike kinswa state parkapas onfgary busey mug shotliesel pritzker simmonsgaleria kaufhof ostbahnhofante zizic summer leaguehttps beneylu com entyamina niyasalober almdiastrophic dysplasiadoes aldi accept ebtuhcu orgnovaminsulfon 500christbaumbeleuchtungfalconslifemurray's steakhousepast lives bornstrauzeugen agverkehrsinfo nrwcalice et athénagiovanni zarrella kindercaisse d42pargnewtvr6wahrheitstabelleinternet taubenschlagwaldviertler schuhevr bank landsbergnoxitrilvincent delermesky de onlinevorteilkreissparkasse kaiserslauterndominik bücheletgi meauxatlantropaelizabella dylan bugliarimary kay laternoتروكولرwebcam stilfser jochgosch hannoverpsiramchastain amphitheaterreiskeimölseebad friedrichshagenfeuerbohnenbeheizbare sohlencfcf prisonlgmcweingut knipseraviv alushschustermesserjeff trachtaschrumpfniere2020sourcehmart burlingtonlogitech g930 driversjürgenshof bremenwalther pk380 reviewvince wilfork weightlaëtitia eïdogänsefüßchentmw systemstheraflu ingredientsludwigsburg kürbisausstellungchristoph heusgenhähnchenwagen standortenummer rückverfolgungkreisverwaltung bad kreuznachrellerindosrggsbascha mikasparkassenversicherung stuttgartrevolverheld ich lass für dich das licht angrefrath eishallezyste eierstockbefiehl du deine wegekrakozhiaanastasia yankovafruchtblase platztfotoimpexdydoe piercingphilippe vardonautoadmitkorrespondenten dinnergalatasaray trainingsanzugmiterfinder des telefonssouthington cinemaslippoutounikolaisaal potsdambipolarismyanti somerjeuxvtuffy gosewischgottesbezug im grundgesetzkeurig k50 classiccamp widjiwaganosz imtclashofclansfree topkatrin suderhumerusfrakturanette tramitztendinite de quervainschirmpilzsfswharkins theater scottsdalesparkasse muldentalbradypekai nacuabrotkäferhuma abedin net worthaxonify toyotabergkieferjoja wendtmaladie de behcetderniere danse kyocyril paglinostaywell medicaidtoupie blade bladehillsborough county property appraiserrespiratorische alkalosebreuninger ludwigsburgstößchengolf pulnoygatorade nutrition labelrechtsanwaltsgebührenlausitznews unfallbosun's matechiralitätorpheum theater sioux citypj carlesimoenkulturationvipir radarberlin de bussgeldstelleeuthyralbouchard arthroseraiffeisenbank fürthuscf rating lookup610 wiodnick prattoplohn freizeitparkbundeswehrsoldat gestorbenmigros thoirypompes funebres generalesalonzo j ecrispeter bonerz1channelmovienoonan syndromopengrokcebus celleeierschecke ohne bodenavs mismatchcitibus narbonneraiffeisen volksbank fresenaselbstkritik eines bürgerlichen hundesacédiegrrifrtm greveholbeins frankfurtlake bomoseenchronique de rorschachholozänsarah thonignergaltoreiya downshueys memphisissaqueena fallsacanthocytesrifftrax live summer shorts beach partysparkasse co lifnico lahoodwhat does boolin meanbmv dayton ohiokfzteile24 mahlsdorfhypovolämischer schockevenordumluft zeichenspider naevivirchowsche triasheimat tierpark olderdissenclaude littnerpoucaveofferdahl'sbinomischer lehrsatznbc4lacinecitta nbgpiedmontngsuperputtypnc pinaclemicrocoulombbutenafine hydrochloridechristusmonogrammhuk24 kfz versicherungpoccistraßemeteo les karellishuicho dominguezrodie sanchez deatherwin geschonneckrachael beameoctave klabaquadrillefigurtropischer wirbelsturminfectoscabmanufactum stuttgarttroy polamalu moanadystopie définitionelbphilharmonie eröffnungskonzertadria gasolautotrakkstraightening of the cervical lordosisfunplex njpockenimpfungkassandra wedelshithead vinecalorie flocon d avoinesarah thyreriederwaldtunnelsonntagsmärchenrtc washoesamaritanspurse org occselbstinduktionrasputins penishaygoodssonntagsmärchenanna khaitmanganknolleninfinite campus pauldingsaravana bhavan new yorkvorwahl 043interpreter les revesrechengesetzecetra ruddylarosa's hoursugc lyon confluenceslapped cheek diseasebiclooandrea berg du hast mich 1000 mal belogenkräuseljagdspinneprenzlschwäbincolin cowherd net worthsnl safelitesiegfried fietzsixtinische madonnatanger outlet gonzalesillner intensivkoine iwasakismalljon umberdm umtauschencerie 30 rockla chanson de craonnehotscherbschaftsteuergesetzpopakademie mannheimamara abontaelektrochemische spannungsreihebauernorchideetrigeminy pvcvier hochzeiten eine traumreiselenny belardoicloud speicher vollaudiotistic 2017kokzidienaktion mensch losnummeraprr autorouteketsuryugande anza flea marketzion kuwonutarget dinkytownmaschenstichtanzverbot adressecatherine barbaroux en marchefigawiperver narcissique femmehypochromasiayogi bear campground winjtv schedulegbahalikaninchennamensusac syndromehttps solaire edf oa frozaukee county jailhyper u rumillyyc's mongolian grillthe shallows gefahr aus der tiefesoziogrammbaderbrauverlassene psychiatrierhonda kubiaktyler's southlakehochzeitstage bezeichnungenhochhausbrand londonrecette crozetwinsener anzeigersteuerklasse 1 abzügetharold simonesteban suite life of zack and codysccy 9mm reviewtekashi69 wikimrs hogensonokdhs orgtvöd entgelttabelle 2016gallusmarkt wetzlargundam flaurostamar braxton bluebird of happinesscolonial theater keene nhbernard lavilliers sophie chevalierfranziska schlattner93kg in stonebenzino and altheapolizei sporttestketwurstqadry ismailrenee troadecgigglebellies wheels on the busconvertidor de fahrenheit a celsiusmyucavue cinema scunthorpeleon foucault gymnasiumjlm2017 frphilharmonie hambourgiban dkbcurl barre eztaxi knosowskicertificat de cession remplissablebrentinysamaritan innjamila belkacemanxiolytique naturelpirate101 downloadwackershofendeismetreppenviertel blankeneseharibo werksverkauflukas dauserryot wilsonaqualaatzium hannovervimiumkatrin suderfruitlands museumabigail kawananakoalambert eaton syndromsparmobilifsi privasbullwinkle's family fun centeripic theater pricesjenke experiment drogenbosilandenneigement isola 2000chloe nabediancitromatrevor siemian statscarmike ashevillechris cornell todesursachebyltbester kaffeevollautomatshahnaz pahlavimgh ihppolk county landfillzahnärztekammer westfalen lippek&g locationsrhotacismbanana splits theme songgamunexbenjamin völzdie tollkühnen männer in ihren fliegenden kisten1800junkstreetspotrlandesgartenschau pfaffenhofentonasket wa weatherwärmelampe babytravis kelce brotherbarbera autolandmorbus werlhofaltkirchlicher lobgesangthe christmasauruskarstadt steglitzbull shark in ohio river 2017herschend family entertainmentnoctamidepizzasortenbuc ee's fort worthparanoiaknicholas tartaglioneesera tuaoloalfons kreischerfesteipaperboy dittyfridolinojeff feaglesadam sucht eva melody haaseautokennzeichen kkaccointanceklimadiagramm auswertenrubrospinal tractelcheroukbasketballdirektzone erogene hommebaruch shemtovmeteo norimbergameteo hambourganpassungsstörungregenwasserversickerunggroßer waffenscheinbacille gram négatifklesia prevoyancepentatonix up on the housetopdacryocystitemoodle ph ludwigsburgfanny cradocktherme bad karlshafendéchirure musculaire cuisseblockbräu hamburghk et les saltimbankspzn wieslochpatchfeldstanyan park hotelidk abkürzungumarmender reimexistenzialismusösophaguskarzinomharnröhrenstimulationaneurysma spuriumlister hospital stevenagenina brandhoffrubikon modellmittelfußknochen gebrochenkmelektronikjean pax mefrettierkrematoriumbria's interludefibrous papule of the nosefamilienpflegezeitratso rizzotara ferguson kyle gallnercarmen llywelynkinoger comles tetes a claquespetra kellingjocelyne wildensteinjanitoszwilling18förg augsburgekinovaaesthetica of a rogue hero season 2lizetanliptruzetdudleytown cteuthymic definitionbalpa forumodjfs child carehmu urban dictionarycgnx stockmilestat vaschuldruckereileadgeniusarbeitskleidung straußécart interquartileulipristalacetatisle of fernandosboardy barncristie schoenbrawopark braunschweigbarwis methodsraffi apples and bananasdrei schluchten dammcoupland dance halltrue's beaked whalemvrtatanc sadecastorama fresnesphils hobby shopbiomembranantithétiquevelmetiachumlee weight losswooly mammoth clonebancfirst loginhansons auctioneersmoldavie eurovision 2017deiters bonnespèce philopatriquebasaltemperaturkurvecortisporinmännlicher blutsverwandterpraetorian insurance companyarclight bethesdapanarabismeschopska salatratzeputzaugenlider zuckenbathilda bagshotvoba hunsrückmeterrisssiohvaughn funches agedinkytown apartmentsabraham poinchevaltortue pelomedusaivan levaïdiastolischer wertlangsames musikstückhumaan papillomavirusbuttless chapstouroparcimam de drancyaarp crossword puzzlessignification des éternuementsstadionbad hannoverchronicartherzbeben textkenny chesney setlistjesssouthernbrickpirateamorbogensharkmaileleanor strubingboddingtons pub alefgtibad elster kurklinikkskwdalosian vivancoslüttje lagemoney2indiaabernathyscargomaticgreta schweighöferlandratsamt vogtlandkreiscarlo ancelotti mariann barrena mcclaymarée damganmebane nc weatherkikeriki darmstadtkamari lion kingnitrofurantoin macrosparkasse jena online bankingorgelet oeilmwaka moon parolepuffery definitionnestalgiasad song scotty sireboulderplanetwhrsdzellswagkrah und endersmaronenpüreeboss latechkabram burtbelegschaft kreuzworträtselwirt's belltrennungs forumguepierelisabeth moss fred armisenbrent stockstillcheese05kag erdingdmitry firtasherwann menthéournashi birneopferwurstpapa chevosmarianne sierkpandas resamplecsun my portalporchester spadarya oreshkinakdmc my chartnicht haarende hundejoëlle sevillaflawless lyrics mercymedanny bowienschaumbergbadelsterwelleearl abel'sventrikuläre extrasystolentheaterkahnalnatura freiburgrob refsnyderantikonvulsivwortteil innerhalbjulian fuego thicke paula pattonwahl frankreich hochrechnungmywawa wawa comclaire wineland deathtillandsien kaufenmyucauarts portalwww nc educationlottery orgpanzerkreuzer potemkindillards green hillsmujtahiddwickiup reservoirvogalene suppomele kalikimaka meaningvaporisateur weederste mondlandefährekfrogcaravane pliante rigideniedersächsisches schulgesetzfumarsäurefranziska reichenbacherabstürzende brieftaubenlapin crètin youtubedocqlacepeter doocydensitométrie osseusehamura saiminaok pinnebergspreewaldmarathonnorovirus sacramentosymptome paludismetrenantonemonitorboxendeutschlandcard anmeldenbombers schenectadytorasemid nebenwirkungenurachal remnantopsilon handpano2 rufnummernmitnahmesentret evolutionpyocyaniqueone small favour osrsmeteo echallon oyonnaxgeldhausersmartmouth breweryosnatelfreizeichnungsklauselschmerzen rechter oberbauch rippenbogenbriseis avagyan bushlutenylsarcome d ewingschokoticketwayne's world schwingwhat level does wimpod evolvebasenji yodelnhsmail 2groß schwanseeodeon dumfriesdiarist ninsan joaquin county whos in custodyemmaus chamberyhaarlingecopeland's brunchmoe harklesssalade cretoisecredit agricole ndfgerichtskostenbeihilfepenzberger merkurmanon strachelatex aufzählung0048 vorwahljames heltibridle walking deadzuckersand filmwaldo's wingsdecorah eagle cambrodie croyletina pachulialändervorwahl österreichtitus thermecelibouest 44gandules en inglessycophantebabou venissieuxhungriges herz münchenpiratenurlaubferienkalender 2017 bayernvitalik buterin net worthveridiancujolivette birth controlliliane rovèreschwanheimer dünegalatasaray trainingsanzugsanne hamersnohner wasserfallkapillarwirkunglochrasterplatineacide tranexamiquereimformenhafenrummel bremenpike's waterfront lodgelawyersgunsmoneyomnibuleradjectif commencant par ngangrenous gallbladderpflichtstunden führerscheinhaus fühlingenchiappa rhino 40dszeebrüggegewerbeabfallverordnungcollapsed trachea in dogsressler toyotamo dahoudheckel et jeckelebbelwei expresswebprotokolle6b flight computericoncept toulousedecoderm triaymeric chaupradevolksbank georgsmarienhütteeric benét spend my life with youbison gallaudetgtefcu orgvergeoise brunedara tomanovichtcmwineclubasda becktonhenrys auktionshausmilcheinschussrolf aurnessparadiesapfelaustin powers fembotstarte maroillecredit agricole de vendeecarmel ice skadiumfriendenemiescascades raptor centerzuckersortehoher ifenabu bakr al baghdadi totfreilaufdiodewtmj 620voba pforzheimglenn howerton net worthdb bahn fahrplanauskunftamphytrionla valse lente des tortues filmrainer andreesenlancaster county prothonotarymorbus gaucherbetriebsabrechnungsbogencarotisstenosedc2togpslf formshaqir o nealmolly qerim feetcinemark settlers ridgeparole oblahtrina venitwhnt 19 weather appaicha kandichaerythrozytenkonzentratsyndrome de gougerot sjogrenphaistos diskdolichocolonminecraft pfeilezook cabinssalmonellen ansteckendanadiplosis examplestrennungsstrichfuturascienceactinic cheilitisadam burishcavatappi amatricianathisisgloucestershireberglöwewahlumfragencoburger tageblatttouchtmj4silverspot at promenadeziegenlippetrichterbrustemser thermeicces coloradojesse ruggeribfest fargo 2017scala ilkestonépiphyselola weippertquilles finlandaisesmantelzell lymphomdoreen f schultz marchettiikea birstallbudweiser repeal reservelivio com do periodicos dominicanosdipol dipol wechselwirkungviktoriafälleclancy docwras crew destins liésgreta onieogouthe sinner petra hammesfahr endinggoodbye krabby pattypathe vill upcyclamedpince cheville mollylommbocksilke nowitzkifcbarcelonaclanfreizeitpark sottrumkahlua sombrerolsf hawkconforama lanniongypsy kings bamboleoexcel matrixformelpicwic villeneuve d ascqcinquedeakassler zubereitenhagenbecks tierpark öffnungszeitengriechischer verwaltungsbezirkfrançoise degoisriskdiskle coeurdonnieraltmühlthermealbertinen krankenhaus hamburgsapiosexuelbrooke ligertwoodpittermännchenanne marie rassamgrenadille pourpredukbokkiburg steinsbergkleidergrößen kindergamedevmapallstate tractor partsdinitrogen tetroxide formulaim frühtau zu bergegold's gym kirklandmessagerie nordnetmarukai san diegoteilnehmer dschungelcamp 2017kaufland bergedorfmuscarella'sagnéz deréonhaus rita hertenzugezogen maskulingründerzuschusssovereign dior cambella newtoncnracl bordeauxwürzfleischwendeschützschaltungnano sim zuschneideninstacart tippingnjcaa football rankingserweitertes führungszeugnis beantragenwago lever nutstendovaginitis stenosansdeutsche post efilialealkoholabususjills steals and dealsmarama corletthcc plant cityentergy portalmalaufgabenchevetredanilee kelly norrisaras agalarovsarcophagus of junius bassusperseverermatrizenrechnerverpiss dich pflanzeold redford skywarddodgeville wi hotelslängsrillen fingernägel265a stgbjavale mcgee heightgazissimoträgheitsgesetzdisjunctive syllogismididia serfatyvoba backnangosterferien bwblack river fingerboardsuracher wasserfallherzmuskelentzündung diagnoseperiodensystem hauptgruppenorcs must die unchained ps4kebekus somuncuthornden schoolsparkasse rosenheim bad aiblingonlinefussballmanagerjbdelasallemdr schlagerweltsieben minuten nach mitternacht streamitineraire tisseo180 grados centigrados a fahrenheitvidics chjires kembogästeliste geisterbahnbilderberger treffenradio free albemuthhoraire twistoendocyteotite contagieuxdextroampblumenkohlohrenarbalete a poulieeulersche formelç majusculepauline sanzeybarbarazweigekankakee valley remconesaleadaywreaths across america arlington 2016sylvester croomcanad inn grand forksder barmherzige samariterame no uzumemolkenerzeugnisxeljanz side effectsokertalsperrekraftbrühefrankfurt flughafen regionalbahnhofdezitonnetherese hämerfedloan servicing numberhog's breath saloonsven and olesautokennzeichen skfluchtwegschilderkleidergrößen umrechnentropeninstitut tübingencollegedale sda churchaktienspielharry and david moose munchbellender hustenlandgestüt redefinneostigminpnl bene telechargersitora yusufiyadultfrienedfinderkapaza belgiquefeps acsstefanie giesinger krankheitfer seriquelawyersgunsmoneymecces gutscheinemdworkerarnelle simpsonthe 100 episodenguidepascal duthuinrustlers rhapsodyglobus kaltenkirchendantdm crystal huntmccnhechogenic intracardiac focuskb2952664insurifycitibus narbonnekabäneseweb eugenemoorefield wv weatherskreifiletechelle de bradendiscount tire synchronypamipabetnaijadeutsche bahn preise einzelticketabwesenheitsnotiz englischgriesmannjunel fe birth controlmargot and the nuclear so and so'sprehysteriabrimborionzitronenzestenthrombozyten niedrigsbk krankenkasseacerola kirscheplushbeds reviewquad webb luncefordhypomochlionroeland wiesnekkerdegrevement taxe habitationtexadelphiaoxmox schuhemultilind salbedritte binomische formeldrückerkolonnebenihana hannaskenny chesney setlistalpinaweißtwilight imperium 4th editionshamea morton husbandshawntia hardawaydirektmandat bundestagswahl 2017vincent ferniotrussostribbrivaracetamffbb resultattennisarm übungenfachklinikum borkumbartholin zysterobert bobroczkyuniracersptin loginsieben seen center schwerininelastic collision formulanaafs häuschenhelena noguerra nuelodipinedogweldermiliary dermatitistätigkeitsschlüsselschmiermaxetransbeaucesynercieljacques vendrouxpigment dispersion syndromegorges de daluislycee camille saint saenscarmike rewardsangelea antmadam bousdoukosbrocken bennoturmverteidigungcatherine barbarouxbecky edwards brooks koepkawetter salalahpaul wermuswaris dirie ehemannwas bedeutet despacitolgv20 specscharmayne maxwellkatjes veganferritinémiesilvadene cream for burnsclinique jouvenetstephane allixqtrax mobileinvadrsimvahexaltétrapodewheatsvillecinema pathe valencejlp partnerlinkgitta schweighöferzyflotrw koblenzepley manöverdornwarzen behandelnanostekegatewaypeople com385idealthe ballad of gilligan's islemusikantenknochenzapoigifteichekeyc tvallégorie de la cavernecapgeekurkontinentsinchon massacrewww web de postfach freemailestikaywillie cagerblack honkeysnestriandr quendtmatthias fornoffleindotterölenya elstnervoyageur poignarde metromyra monkhousefocus pcsb orgamox 500 gg 849kloster stiepelknirps regenschirmharbard vikingspopeliniprickelknöpfetagesticket nrwsauerbraten einlegenkokoszuckergewoba potsdamtugaloo state parksandrine mazetiermegavirusdie taschendiebin streamspk muldentalmtp verbindungwatonwan county jailnamekian namesfishbones detroitkinderzentrum münchenaltaír jarabogrizmatikpeter doocyitineraire gagnantelmo's christmas countdowngrillettaboortz twittergedenkseiten heutegeotab loginian keasleruci kinowelt othmarschen parkhumboldt bay tidesvorhaut entzündetdoppelspaltexperimentjubal flaggboulette d avesnesbeverly's couponronreaco leela malédiction de chuckymysonne freestylemsm uni duekabel deutschland kundenportalxusaltrump bodyguard keith schillerpromovancepaddlefish disney springsgrill den henssler sommer special 2017dat du min leevsten büsthoraire ikea thiaiscorrilinkhyperferritinémieekg lagetypbahimiradioteleskop effelsbergslamminladiestwilight chapitre 5 révélation 2e partiemarc diakiesepvldnekima levy poundsbwv hildesheimmyheritage kostenderick almenabruderkussdistilbènestevens pass ski resortdpms oracle reviewwachsleichetopgolf va beachpholcodine linctusmoustique tigre piqurelacrim dolce vitafemale whizzinatoraerco boilerssuddenlink packagesrangement maquillage ikéaauxiaraghunandan yandamuripapy mougeotsherri shepherd wigs qvctropisches nagetierparc olbius riquierpreiselastizitätmycose glandmrt harburgveine saphènealtmark zeitung salzwedelrealite augmentee nekfeufinanzamt plönhoward suamico school districtoberwaldhaus darmstadtlercancolmar schulte goltzbigfuture collegeboard orgmailbigfilebubba mama's familyirs form 8962 instructionsgertrud bäumer berufskollegohca providerponsinfarktnasdaq opkjohannisfest mainz 2017chnlovegeorgia fualaaumathias edenbornjack hughmanregenwasserversickerungelsia and anniayanis la legendeoligoanalyzerevl leverkusenmashuga nutswiewörterconductimètrefliederbeersuppepinar tanrikolugarrett bollessascha grammel josiedontrell moorereifencom hannoverelektroschweißenchemung county spcabricorama limogeshoroscope elisabeth tessierhopcat menurealschule gautingnierenbeckenentzündung dauerderinoxcredit agricole perigordempathielosrucaparibkniftespreeradwegbilomaplebiszitärnwacc logintrump bodyguard keith schiller18 karat pushamertonviertelgators münsterscdc inmate searchbowlmor houstonpfalzklinikumjoey pollarigattung der echten fröscherauspundgleitzone 2017программа орт европаbernard brochandpoles1469 lyricsgaleria kaufhof chemnitzbilly bumblercarbuncle ffxvcaptain underpants and the wrath of the wicked wedgie womanweinmeisterstraßecenter parcs elvedencattlemens restauranthumoriste handicapédavidoff zigarettenbootsversicherungcineworld shaw ridgebad krozingen thermesubfalcine herniationaruba natalee holloway body foundmotogp übertragungzaptiericky kassotricitiessportstip toeing in my jordansphil and derekstherme bad lippspringeubelkamsu denver blackboardkinoprogramm cinemaxx essenpercage oreilledogfish head rehobothonleihe app androidandy's anagramkuchlbauer turmtj houshmandzadehphéochromocytomedagebüll fährebrasser sa bierejugendherberge berlin ostkreuzöffentlicher dienst gehaltsrechnerhuicho dominguezsolar lentiginesshelly miscavigemordfall maria bögerlgrottenolmbezirzenduplicity synonymgehweihermarco wermansmartrip cardvbn bremenpaté lorrainmelatonine avisģooglelungenklinik großhansdorfreisedienst kaisernibelungensage6789998212frontotemporale demenzatrophierfersenbein1877 kars4kidsbillygoats mateeestorstahlbrodecynthia murelleinhornhöhleangine streptocoquekarl may elspepathé aquaboulevardnicolas hulot florence lasserreunovonliveplug hdtete de veau ravigotekindertrommelregis gizavowv gazette obitswinkelspinneoignon grelotchristian charmetantshoprite bayonneblockoutdates disneysharebuilder 401kermüdungsbruch fußare skinks poisonousdeutsche skatbankpermanganic acidsporophyte definitiondefontes brooklynbobbys burgerscisgenresconto stralsundncsbn nclex reviewharnsäure zu hochcephalocaudal developmentmaruchan yakisobasolar elastosiskorallenschlangesascha grammel josiewallfahrtsort in tirollyndie ironsnearest joann fabricsmount monadnock weathersymbiotischsmettboprostatahypertrophiemontessoriafernsehlotterie jahresloskiller clown spielenonnenwerthmalakoff médéric retraite arrcoadultolescenceglascow comasupercalifragilisticexpialigetischalibert spiegelschrankwilliamsport sun gazette obituariesibuflam 800pismo beach tidesmersea tide timeshurrikan entstehungjanine porebaflorian silbereisen schwulbaumwipfelpfad rügengurkensalat mit saurer sahnespreewaldbadrussillo and kanellpulsweitenmodulationhba1c normwertfischkatzegalway girl traductionheftzweckenquagmire's dadantoine rufenachttaynara wolfuccjeawoodchuck tongue twistermerkelsches badyazibaapokynroch sauquerecandidose buccalmarlene knaustransgénèseimany chanteusefils de michel leebumaima marvikinderwunschzentrum berlin6.5 grendel ballisticsspekrcanvas ucpsandrea feczkospk mittelholsteinmieke eoyangsally hemings picturesrigazzisantidisestablishmentarianism definitiongordon hayward wikibilly joel lambeaudörrenbergrobocopy guiizly frbrieftauben auktioncarte zou solidairebrittney mcnortongroupagricajeuxvserosanguinous fluidcentegra hospital mchenryhendry's beachfilmothèque du quartier latingms bredstedtdiablo 3 totenbeschwörer releasejeremy strohmeyerelliot aviannekooora jordanlysann gellerwakanim attaque des titanstruddi chaseinterkontinentalraketeeinkommensteuerberechnungcaducée médecingünzburger zeitungle majestic firminyfinnischer schlittenoutdaughtered nameszarah wilde jahrerenitenztheaterehren kassamhgz bad bevensenweberei güterslohkaleb michael jackson federlinealbumine sériquetournez manegebihbneptunbad kölneine der nornenmarilyn poraykofinanzamt burgdorfgesamtschule barmenyoupofnlodi grape festivalbibix twitterpowel crosley estatefestyland caenphasenabschnittdimmertexadelphiatomah journalhirshhorn exhibitsrodogylnoisome definitionsaarow thermevw mitarbeiterportalwest texas kolachesclothilde baudonpaungger poppeprofessor ogleveewmata smartripkopfgneiskerri browitt caviezelpowerschool reveremafiosa saison 6grimsby agent trop spécialstadtsparkasse wuppertal onlinecorioliskraftowa msoutlookonline netminhavezfahrradträger anhängerkupplung testknv erfurtarash derambarshakustikdeckeecosphere shrimpitalienischer modeschöpferwww txtag orgmcpoyle brothersmymerceralkoholdehydrogenasemühlenmuseum gifhornles langolierscatt gallingerfabolous summertime shootoutvolksbank im unterlandbinomische formel hoch 3nobody safe tour setlistfichtelberghauslilia ermakpayback punkte verfallenlungenkollapsgebetszeiten essenterre adelicecannellini bohnenavita health systemrevetta sloanchanson de craonnedulera side effectsuasc trackinggerundium lateinpermutateuraachener tierparkjul tchikita parolebibellesebundgeg grenoblebailey ein freund fürs leben streambaumkronenweg waldkircheinzelhandelskaufmann ausbildung gehaltintellivision flashbackely sandvikslagharen freizeitparkschüttraummeterhaspa geldautomatvogeluhrbourne vermächtnismossimo giannullistaatenbündnishühnervogelharzsparkasseeacourierfruchtblase platztosnatel tvokja ratingalliance data inviewasymptote berechnenrolonda wattsdipladenia riomoonbase alpha text to speechrothmans nyczicam nasal sprayjen bielemapflegegrade tabellebjörn járnsiðaschmerzen im daumengelenkkassler in blätterteigpylerapicrocholinealice de l autre cote du miroirfoltanxpolyhydramnioncamp reinsehlenjerry sheindlin ageregal cinema redrutheletone creampentoxifyllinscardino'slangnese heppenheimdutenhofener seenscsdraiffeisenbank wesermarsch südmamah borthwickholocrinepennymacusa comoddbody'snewbioticscsulb campus maplillelid murdersgrießsuppewwcc canvasvorwahl 0611tractus iliotibialisgreatjon umberparole damso macarenaausländerbehörde wiesbadenchim chim cheree lyricsseahawks fake punttabiti vs cunninghambuche patissiereorchidopexiedistale radiusfrakturcreatonotos gangis mothparatamtamdirndl schleife linkscytolysemathematiker witzesonntagsfahrverbot lkwstraguladuolingo allemandmyvolusiaschoolscombahee river collectiveicl2 lewis structuregoazcatswww solitr combrüdegwennynurgence ophtalmologique lyonpararibulitiskarnevalszug düsseldorf 2017emagine theater rochester hillssternschaltungjimmy labeeu ageportillos italian beefadp etimehirtentäschelkrautelemental wars codesphils hobby shopss ourang medangersneträuberischer diebstahlmarmor stein und eisen bricht textyuri kochiyamaengelhorn sports mannheimanne de zoghebraiffeisenbank oberteuringenmother shipton's cavetapremierthéo et hugo dans l même bateau streaminghetapcarolyn genzkowsparkasse bergkamenlaurence tureaud jrotto hahn schule hanaunuwaubianmarc lievremontprétéritionboesner hamburgmccaul lombardizsa zsa gabor obituaryhüttendorf maria almwwe rumors rajahgucci mane droptopwopaerolinea southwestpanaris orteilles débrouilleurszdf fernsehgarten andrea kiewelgwendolyn gourvenecestefania küsterspringboard akronadynamiesncf tgvmaxfez wuhlheidebönnschhémianopsie latérale homonymebianca degroatrems murr klinikenwalgesangahfir pressnaccasnabtufoible definitionטרנסלייטwww beertender frkurt vile pretty pimpinzypanaileen wuornos girlfriendberghotel mummelseegavan o herlihymr miagi bullyista webportalksk merzigl épopée de gilgameshtaika waititi moanaökologischer fußabdruck berechnennavigerätetigrane seydouxzellorganellenxxxtentacion imsippinteainyohoodtyrunn walkersavant syndromhypogeusiasparkasse aschaffenburg alzenauprijevod sa njemačkog na hrvatskiprecordial catch syndromehoisted by my own petardbarbicide jarhoumas house plantationacculynxeuromillion du 15 septembre 2017ohio turnpike service plazaskandiyohi jail rosterhoher darsbergmouveolaura dünnwaldvedische mathematiknotarkosten grundstückskaufneuropathia vestibularisauto tamponneusestadtsparkasse haannetzwerkdose anschließencodonascrona klinik tübingendichlorine heptoxidevitrifier un parquetresultat federale 2praetorian insurance companycarmike gateway 12ndawswas ist hier zu beachten keine vorfahrtstraßegwen frosticwww.bayareafastrak.orgbeuth webmailshipoopihitzschlag symptomenorisol ferrarisienna may pompeo iverybrivaracetaminstacardethmoiditepoujadismeyamini lila kumarsdl kennzeichendiadochokinesiskohlrabizirkusonyx sorghumwestword backpagegebetszeiten nürnbergpegel maxauraiba donauwörthalec völkelwinterzeit wann wird die uhr umgestelltzoey todorovskymaggies organicskliph nesteroffovs chalonautokennzeichen tfl affaire sk1santons carbonelweather 98226larosassteffen donsbachguo ailunalex decubasfelix neureuther babycaswell county giskevin dualazingerman's mail orderdmitry pirogarria marcellaaxolotl roadkillheinrich popowmullahey forddipson theaters lakewood nywfaa weather radarepiretinale gliosecigarette electronique avion3am witching hourmittagsruhe bayerngerondifwdr stauschaugene lockwoodssoonersaveradnabenmotornaruto shippuuden episodenguidedeutscher theaterverlaghaladieaurélie konatéabmarketingostermann recklinghausenwebmail 1&1sydel curry agehagebuttenmarmeladevmturbotraducteur morsetransaminases sgotking lear's daughtersfreistellungsauftrag für kapitalerträgegelbfieberimpfung nebenwirkungengewerbeabfallverordnungverif impotoona yaffelamma retechateau de germigneyaltkirchlicher lobgesangbeyza totorthopnéemike lookinlandknappschaft dortmundruger sr9c reviewthomas gleißschniblo tagmathieu gallet gaymamacita donde esta santa clausdyskinésieninlarolatente hyperthyreosebrauner farbstoffklatskin tumorversuchsprotokollvr bank südthüringensymptome septicémiealexis skyy and fetty wapacxion fenterminale corniaud streamingrumpelstilmaistortillasbuschtaxi forumcredit agricole atlantique vendeenerfs craniensriche claudio capeokisssalis therme bad kissingenpflegetheorientrappin got me rappin 2 ya plug's 1st plugelectro depot st etiennepiqure medusebohnensortenstudienwahltestpepe der paukerschreckaqualysnatchitoches meat piesprezcobixscheels st cloudjordan ikokokimsha artestbodenrichtwert brandenburgregionalverband 410servant girl annihilatorcarriere d ocreplateau du benoufisch panierenmappariumpole poppenspälersteueridentifikationsnummer wogutshof herbornfeu d artifice minecrafttest de grifforplante dépolluantedarty vendenheimreckoner lyricsjay's treaty definitionmastozytoseel chapo staffel 2hulapalu bedeutungleymann sulingenangela rypienfeuille azymeaquarium zella mehlisbrocato'steladoc stockserpae tetraasake bomanisebastien destremautonea stewartquetiapin nebenwirkungenjva sehndestruklicyberplus banque de savoiespatenhaus münchenyanou collartaentgschweinelachsbratenakustikschaumstoffüberbissmeteo l arbreslese preparer a l assrdoxon dogatz lee childrenfritzbox 7412hildegard schmahlmarbofloxacinkonzentrationstestlymphknotenentzündungrayvonne prattostseemaninkarzerationraspushamarine boisserancepeire diademeantidekubitusmatratzeingo nommsendpd destinatairelängster tunnel der weltrickie fowler tattoosmiroslav nemec katrin jägering diba kreditkarteforstschlepperhelmut lotti kranksraxpisa studie 2016 ranglistecollege hoops 2k8san ysidro mcdonald's massacreexpeditersonlinejackie zebrowskilandfrauenküche 2017seeleopardparole tchikitablackish spinofflängste theke der welt2017 hardly strictly bluegrass lineupnicoletti'sschwabelweislimeport innmyssa logintreffpunkt betzezurampicwahlomat 2017 rtlhaygood skating rinknikita chruschtschowcharnele brownvorwahl 0216egrizkrustenbraten im backofenmanfred oberstadtkhaled alouachkakuettaskalpierenfopauxdegenerative disc disease icd 10paracelsus klinik osnabrücknatalie hembybg87township auditorium columbia scsquashiesmannequin anorexiquecousengcaptiveportalloginbernstein waldschabek92fmmichelob amber bocknebekenezerjean sarruskopps flavor forecastbriefmarke standardbriefjean claude dusseirrland kevelaernachtflohmarkt münchencingulotomygnip gnoplagrange multiplikatorlacrim mon freremd531ll akibosh definitionmigos emmitt smithsouth park towelie episodessword art online ordinal scale vostfr streaming completnepresolglucoburnerovulationsblutungyoung buck starlitobih kennzeichengntm 2017 transgendermaoismepalina rojinski brüstefxnetworks c om activatejosh flittertiemo hauerpatientenverfügung formular justizministeriumshervin shahs of sunsetsusan la flesche picottevr bank mittelbadenbudostorefushaarbiberburgrob bironaszippys hawaiihalberg open air 2017xeriscaping definitionbus pep's 34scalraphten mundvogon poetrybenzedrex inhaleremma6delphine geny stephann saint gobainlandesamt für besoldung nrwhagda et tommagnisesavr tarif eingruppierungbess meisleramanda balionis bioligne 1 envibusapothem definitiongedenkseiten heutepascal maquinstrandbad müggelseetulsaccbrideliceasvab scores for air force jobspsnc energysparkasse niederbayern mitteacetanhydridconseil constitutionnel parrainagespatrick burensteinasgrösster penis der weltägyptischer hauptgottswingfreundethelem assurancepocahontas annenmaykantereitlarosas pizzacirrhose biliaire primitivetransaminases sgpt alatplan interactif ratpbindungsstörungmarion sigautkupfer felsenbirnefwdv 500nasenspülsalzark megalaniahenri termeerbusboys and poets menuprat peyrotlindauer hüttefamille mulliezent martiniere ducherekinepolis bourgoinlaadrian waddlefrere bogdanovdeutscher bundeswehrverbandnefertiti jaquezreserve alcalinexanthopan morganiijhené aiko souled outmichelle knoteksneakin sally through the alleybeuren thermalbadmaß der magnetfeldstärkekjrh weathercollege jean moulin la norvilletaubensteinbahnautobiographie d une courgettetriangle proportionality theoremzioskalkoholentzug symptomebaldriangewächskyrillische tastaturburg gnandsteinspreewaldringneflier du japonbetazoidklinikum dritter ordengalaktoburikoartv français gratuitedeka struvesig sauer p2022pyodermiekangarootimeusna midsardrossan and saltcoats heralddam neck naval basekenozahlen von heuteinkubationszeit grippefalklandkriegvektoren multiplizierenmz kitt kattanika poitiersaarland hurricanesbeitragssatz aokyellowfish sushialks 5461hopital intercommunal creteilkrätze ansteckung93x playlistsonnenbrautcrcesushachathgéofonciermalika menard originesanddornsaftbrooke ligertwoodaqualand saint cypriendoppelkopf palastbierbörse karlsruhemudd's womenkatzentanzliedporokeratosislottozahlen 8.4 17waldorf frommer abmahnunggerard majaxhemiglossectomymekka anschlaghow to scald milklochia rubratherme hersbruckirradicaldéveloppé incliné haltèrehimmelhornblindspot staffel 2campus martius ice skatingkmph fox 26rbanspferdefleisch skandalkino4k toiconoclaste définitionlagerartencoborns deliversrsag rostocklichen planopilarishexadezimal in dezimalidiosynkratischdinitrogen tetroxidedei lynammloukhialillet getränkcommonizejim schnickzbigniew brzezinski diesmanhattan euonymusronja von rönnelucide defritterfilmefähre meersburg konstanzjulikrisereitsberger hofgwh kasselvolksbank seesenshaka ponk taratataaxereal promort de paul wermusweisshaus kino kölnclafouti aux cerisesaugenarzt detmoldiq schnelltestmarsoc requirementsdeyonta davis93.1 wpocanguille electriquemorgenübelkeitacide tranexamiquefizzy's lunch labtrebur open airrégime sans résiduhopital lariboisierepreauricular lymph nodeacide gras saturéautosteuerclaudia heffner peltzchristine angot doc gynecochateau morrisette wineryndawslumboischialgieweihnachtszirkus dresdenhyland's baby teething tabletsloquidytaxifunk berlinheag darmstadt35.5 celsius to fahrenheitseward's follyquestbridge loginbeinbrechregenprognosedeutsche rentenversicherung nordbayernachluophobiakilometerpauschale 2017nahnatchka khanbowdoin blackboardsharebuilderpangrammmicrurus fulviusloin de la foule déchainéetommy kahnleeissplittertortehistaminhaltige lebensmitteltuyau arrosage retractableglucoburnercapillaroscopiehow long do benzos stay in your urinedefine purloinhummel stechenasda fosse parklutealphaseeierkuchenteigweather 80918evag fahrplanserophobiamausmakicremet d anjoumaieutiqueben & jerry's sortenversorgungsamt essensanyika shakurkrabbencocktailgvb gerahexomedine transcutanéebois de paiolivevarta ellwangenferdinand dudenhöfferguediguianseehotel niedernbergrevierpark vonderortgop variete essenagiles manifestadidaajahresloslarry ogunjobiurin riecht strengdramaticizedgeliebte des leandertheodore vigo sullivan gilliesksfo listen liverashad haughtonjeannine michele wackerhypothalamic amenorrheasolar eclipse 2024 path of totality mapcreux poplitépolina danser sa viestadtwerke schwedtscotomatartc transit las vegaslymphknoten nackensegata sanshiroiran eoryzoo jurquesvolksbank neuenkirchen vördenproktoskopieaasimar 5ewahlergebnis niederlandewww bayareafastrak orgprefon retraitepluie eparsefelipe's harvard squarepapéa parc tarifpsnc energytamiko boltonnicobionleavitt funeral home wadesboro ncrezept feuerzangenbowlerhus toxicodendron d6hco2tattletale stranglerguster satellitedaniel basterilibrus synergiail fornaio burlingamecalcium polycarbophilelizabella dylan bugliarimadeleine liercklefsacyberplus rivesrinderbugbadische beamtenbankikea tourville la rivièrefremdkörpergefühl im augeanglesey sea zoormls michiganaqualand saint cyr sur merkev et gad tout est possible streamingaimie kachingwemotzener seeumsatzsteuer anwendungserlasshypocagnesummer waves jekyll islandshepreth wildlife parkle denicheur 36empire cinema walthamstowupb biboshirin david größegloria e anzaldúa poemskölln haferflockenmichaelibadscapulohumeral rhythmntv videotextuprepfuggedaboutitklimaschutzplan 2050discoordinationlisa spoonhauerneflier du japonsupraglenoid tuberclemeerjungfrauenflossehasan minhaj net worthfiacardservicesbambi twitterpatedmaryhaven center of hopefrançois feroletocrefolleta13 staucorinna miazgamaladroit synonymebriefumschlag beschriftenbarmer wolfsburghaddorfer seemockingbird dumb and dumbernathan domingoloxapacmouclade de moulesbuhach colony high schoolsyndrosrudi altigcommerzbank online banking login privatjustine mae biticonmaxideplouneventeruncle vito'sbeneighmaturefreeandsingle loginhavlaneprevodachhumeruskopffrakturstadtwerke ahausaviophobiahobbton high schooljoana schümercaisse depot et consignationstation chalmazellacrim rockefellerpunker kostümelliptocytesl orphelinat streamingvirginia halas mccaskeyjonesy's jukeboxarian foster net worthclemyjontri parkplumpjack wineryraiffeisenbank bargteheidebabette von kienlincora lunevilleplumpaquatschthe tony kornheiser showharrys army surplusblutgruppenhäufigkeitmmz loin des etoilesel tejon outletsapoplectic definitionsignalwörter present perfectaporie defmcdo halalboscastle floodfielmann statusmarco moulyusda supertrackerwynwyn marquezwichernhauspowassan virus symptomsportail tisseohakeem oluseyicupavciemmaus taillevillemaronenpüreearthur treacher's fish and chipsarkaden bocholtskyblivionmyelodysplastisches syndromhuey's germantownherzog theater geldernnorvin green state forestmc donalds saucenrajahwwfpersona 5 makoto confidantvr bank ansbachschlangenspielsodexo gutscheinemarie luce jamagnevolksbank messkirchskl lotteriewbal radarbricoman brumathmainely backcountrycarole barjon agexintangrenfaupaxnmzsculver's concrete mixermatrizenrechnerron pigpen mckernanstadtplandienstnizar maaroufmojib latiftowanda braxton net worthjumeau parasitebismark donutpendred syndrome